ศัพท์ภาษาจีนใช้ในการเดินทาง ท่องเที่ยว ไปต่างประเทศ

รวมคำศัพท์ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีนใช้ในการเดินทาง ท่องเที่ยว ไปต่างประเทศ

คำศัพท์ คำอ่านและความหมาย

คำศัพท์ตัวย่อคำศัพท์ตัวเต็มแปลว่า
入境 rù jìng入境 rù jìngเข้าประเทศ                     
航空公司 háng kōng gōng sī航空公司 háng kōng gōng sīสายการบิน
机场 jī chǎng機場 jī chǎngสนามบิน
飞机 fēi jī飛機 fēi jīเครื่องบิน
行李 xíng lǐ行李 xíng lǐกระเป๋าเดินทาง
登机 dēng jī登機 dēng jīบอร์ดดิ้ง
登机口/登机门 dēng jī kǒu / dēng jī mén              登機口/登機門 dēng jī kǒu / dēng jī mén             บอร์ดดิ้งเกท
登记证 dēng jì zhèng登記證 dēng jì zhèngบอร์ดดิ้งพาส
经济舱 jīng jì cāng經濟艙 jīng jì cāngชั้นประหยัด
商务舱 shāng wù cāng商務艙 shāng wù cāngชั้นธุรกิจ
头等舱 tóu děng cāng頭等艙 tóu děng cāngชั้นเฟิร์สคลาส
手提行李 shǒu tí xíng lǐ手提行李 shǒu tí xíng lǐกระเป๋า carry on
行李票 xíng lǐ piào行李票 xíng lǐ piàoแท็กโหลดกระเป๋า
海关 hǎi guān海關 hǎi guānศุลกากร
转机 zhuǎn jī轉機 zhuǎn jīเปลี่ยนเครื่อง
目的地 mù dì dì目的地 mù dì dìจุดหมายปลายทาง
直飞航班 zhí fēi háng bān直飛航班 zhí fēi háng bānเที่ยวบินตรง
国内航班 guó nèi háng bān國內航班 guó nèi háng bānเที่ยวบินในประเทศ
国际航班 guó jì háng bān國際航班 guó jì háng bānเที่ยวบินระหว่างประเทศ
电子机票 diàn zǐ jī piào電子機票 diàn zǐ jī piàoE-ticket
班机号码 bān jī hào mǎ班機號碼 bān jī hào mǎหมายเลขเที่ยวบิน
外币兑换 wài bì duì huàn外幣兌換 wài bì duì huànแลกเงินสกุลต่างประเทศ
身份证 shēn fèn zhèng身分證 shēn fèn zhèngบัตรประจำตัวประชาชน
护照 hù zhào護照 hù zhàoพาสปอร์ต
行程表 xíng chéng biǎo行程表 xíng chéng biǎoแผนการเดินทาง
单程票 dān chéng piào單程票 dān chéng piàoตั๋วเที่ยวเดียว
来回票 lái huí piào來回票 lái huí piàoตั๋วไปกลับ
旅客 lǚ kè旅客 lǚ kèผู้โดยสาร
航站 háng zhàn航站 háng zhànเทอมินอล
签证 qiān zhèng簽證 qiān zhèngวีซ่า
落地签证 luò dì qiān zhèng落地簽證 luò dì qiān zhèngVisa on Arrival
飞行模式 fēi xíng mó shì飛航模式 fēi háng mó shìโหมดเครื่องบิน (ในมือถือ)

>> คำศัพท์ภาษาจีนในโรงพยาบาล หาหมอภาษาจีนตัวเต็ม ตัวย่อ

>> คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน

>> โรคต่างๆ ในภาษาจีน ชื่อโรค/อาการป่วยภาษาจีน

>> คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน มหาลัย การศึกษา


↓คลิกแบนเนอร์ด้านล่าง เพื่ออ่านรีวิวต่างๆ เพิ่มเติม↓

Comments

Copied title and URL