คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน มหาลัย การศึกษา

chinese vocab education รวมคำศัพท์ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน มหาลัย การศึกษา (ไต้หวันและจีนบางคำใช้คำต่างกัน)

คำศัพท์ คำอ่านและความหมาย

คำศัพท์ตัวย่อคำศัพท์ตัวเต็ม (ใช้ในไต้หวัน)ความหมาย
教授 jiào shòu                                           教授 jiào shòu                                           ศาสตราจารย์                                              
讲师 jiǎng shī講師 jiǎng shīอาจารย์
研究员 yán jiū yuán研究員 yán jiū yuánนักวิจัย
研究 yán jiū研究 yán jiūการวิจัย
博士学位 bó shì xué wèi博士學位 bó shì xué wèiปริญญาเอก
硕士学位 shuò shì xué wèi碩士學位 shuò shì xué wèiปริญญาโท
学士学位 xué shì xué wèi學士學位 xué shì xué wèiปริญญาตรี
学位 xué wèi學位 xué wèiปริญญา
论文 lùn wén論文 lùn wénวิทยานิพนธ์/ธีสิส
高等教育 gāo děng jiào yù高等教育 gāo děng jiào yùอุดมศึกษา
学期 xué qī學期 xué qíเทอมการศึกษา
学费 xué fèi學費 xué fèiค่าเทอม
校园 xiào yuán校園 xiào yuánวิทยาเขต
考试 kǎo shì考試 kǎo shìสอบ/การสอบ
学生 xué shēng學生 xué shēngนักเรียน
课程 kè chéng課程 kè chéngวิชา
分数 fēn shù分數 fēn shùคะแนน
证书 zhèng shū證書 zhèng shūใบรับรอง/ประกาศนียบัตร
毕业证书 bì yè zhèng shū畢業證書 bì yè zhèng shūใบปริญญา
小学 xiǎo xué國小 guó xiǎoประถม
初中 chū zhōng國中 guó zhōngมัธยมต้น
高中 gāo zhōng高中 gāo zhōngมัธยมปลาย
大学 dà xué大學 dà xuéมหาวิทยาลัย
学校 xué xiào學校 xué xiàoโรงเรียน
教室 jiào shì教室 jiào shìห้องเรียน
教学大纲 jiào xué dà gāng教學大綱 jiào xué dà gāngหลักสูตร/ประมวลรายวิชา
科系 kē xì科系 kē xìคณะ
点名 diǎn míng點名 diǎn míngเช็คชื่อ
翘课 qiào kè翹課 qiào kèโดดเรียน
教育 jiào yù教育 jiào yùการศึกษา
学术 xué shù學術 xué shùเชิงวิชาการ
讲义 jiǎng yì講義 jiǎng yìชีท/เอกสารประกอบการเรียน
报告 bào gào 報告 bào gàoรายงาน
当掉 dàng diào當掉/被當 dàng diào/ bèi dàngไม่ผ่าน/ติดเอฟ
制服 zhì fú制服 zhì fúชุดเครื่องแบบ
宿舍 sù shè宿舍 sù shèหอพัก

>> คำศัพท์ภาษาจีนในโรงพยาบาล หาหมอภาษาจีนตัวเต็ม ตัวย่อ

>> คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน

>> โรคต่างๆ ในภาษาจีน ชื่อโรค/อาการป่วยภาษาจีน


↓คลิกแบนเนอร์ด้านล่าง เพื่ออ่านรีวิวต่างๆ เพิ่มเติม↓

Comments

Copied title and URL